Ægtefæller/par kan ikke samtidig sidde i bestyrelsen, revisionen eller som suppleant.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.

                                             DAGSORDEN:

   1.  Valg af dirigent.

   2.  Valg af stemmetællere.

   3.  Formandens beretning.

   4.  Kassereren aflægger regnskabet og budget.

   5.  Behandling af indkomne forslag.

   6.  Fastlæggelse af kontingent.

   7.  Valg af bestyrelse, og 2 suppleanter. På skift vælges 2 i lige år, og 3 i ulige år.

   8.  Valg af revisorer, og 1 suppleant.  (2 der vælges på skift hvert andet år).

   9.  Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalfor-samlingen.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved offentliggørelse i foreningens program, samt ved fremlæggelse af indkaldelse med dagsorden, samt revideret regnskab, to danseaftener før general-forsamlingen,

Formanden indkalder til bestyrelses møde, senest 14 dage efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen konstituerer sig selv.

     § 6. Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendig, og skal afholdes, når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

 

 

 

Side2