Vedtægter

            For foreningen ” Vi Danseglade ”

               

Stiftet den 1. marts 1980 i Bellinge Forsamlingshus.

    § 1 . Navn og område:

Foreningens navn er ” VI DANSEGLADE ”

Foreningens hjemsted er; Fyn.

 

    § 2. Formål:

Foreningens formål er at arrangerer danseaftener for medlemmerne.

      

     § 3. Hæftelse:

Bestyrelsen hæfter for foreningens økonomi.

 

    § 4. Kontingent og dansebilet:

Udgifter til foreningens drift, udredes af medlemmerne gennem betaling af et årligt kontingent, samt en dansebillet pr. danseaften.

Kontingentet forelægges og vedtages på generalforsamlingen.

Billetpris fastlægges af bestyrelsen, ud fra et budget som fremlægges på generalforsamlingen.

Medlemskort er gældende for kalenderåret.

Der kan udstedes gæstekort.

    § 5. Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antal af fremmødte medlemmer.

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter medlemskab af foreningen, året forud.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldige afgivne stemmer). Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot et medlem.

Alle medlemmer er valgbare.

 

Side 1