”Vi Danseglade”

      Indkaldelse til generalforsamling

     I Verninge forsamlingshus

                Fredag den 28.febuar 2020 kl. 18.00

Dagsorden:

1. Punkt:              Valg af dirigent

2. Punkt:              Valg af stemmetællere

3.:Punkt:              Vedtægtsændringer.

            §3. Hæftelse: Ændres til bestyrelsen hæfter ikke for foreningens økonomi.

            §7. Foreningens daglige ledelse udvider fra 5 til 7 medlemmer. 

            Valg af revisor, ændres til bilagskontrollant.

4. Punkt:                    Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år

5. Punkt:                    Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Samt forelæggelse af budgetforslag.

6. Punkt:                    Behandling af Indkomne forslag

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

7.Punkt:               Fastlæggelse af kontingent

8. Punkt:              Valg af bestyrelsesmedlemmer

               Merete Pedersen                  (modtager genvalg)

               Hardy Padkær                      (modtager genvalg)

               Suppl. Kaj Andersen

9. Punkt:              Valg af bilagskontrollant og suppleant.

                            På valg er: Hanne Nicolajsen.

                            suppl. Torkild Rasmusen

10. Punkt:            Eventuelt

 Der udleveres en Øl, eller Sodavandsbillet til de fremmødte indtil kl. 18.00.

                                                                                                  Bestyrelsen