Stk 4. Ved kalenderårets udgang, udarbejdes et årsregnskab, der forlægges revisionen, til gennemgang og påtegning.

     § 9. Tegningsregler og heftelse.

Stk 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

Stk 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelser for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

     § 10. Vedtægtsændringer.

Stk 1. Disse vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvor de er vedtaget.

 

     § 11. Opløsning.

Stk 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal, på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk 2. Ved opløsning tilfalder aktiverne, en forening / et formål, som den afsluttende ordinære generalforsamling, har vedtaget.

 

     § 12. Datering.

Stk 1. Således vedtaget på generalforsamlingen, den                2017.