Stk. 2 Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er to uger.

  

   § 7. Foreningens daglige ledelse.

Stk 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 bestyrelsesmedlemmer.

Stk 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger Formand, næstformand, kasserer, planlægger og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk 5. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelsen af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af be-styrelsen fremsætter ønsker om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.

Stk 7. Sekretæren udfærdiger referat fra bestyrelsesmøder, der godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigent og sekretær.

 

     § 8. Økonomi, Regnskab og Revision.

Stk 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for Budget samt Regnskab.

Stk 3. Foreningens regnskab føres af kassereren.

Kasseren kan gyldig kvittere for alle indbetalinger. Udgifter over 5000,-  kr. forelægges formand eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

 

Side3